Regulamin


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. http://eurofala.eu jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest EUROFALA Grzegorz Zyśk, ul. Szafarzy 24, 04-445 Warszawa, NIP: 7591058502, adres e-mail: eurofala@eurofala.eu.

2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnych w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują powyższych dokumentów z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Operatora.

4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


§ 2. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Serwis – witryna internetowa http://eurofala.eu;

3. Operator – EUROFALA Grzegorz Zyśk, ul. Szafarzy 24, 04-445 Warszawa, NIP: 7591058502, adres e-mail: eurofala@eurofala.eu;


4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przystępująca do korzystania z Serwisu. Osoby działające w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oświadczają, że są upoważnione do samodzielnej reprezentacji;


5. Klient – Użytkownik Serwisu dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru za pośrednictwem Serwisu;


6. Konsument – Użytkownik będący osobę fizyczną dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Towar – dostępny w Serwisie asortyment kostiumów i strojów kąpielowych;

8. Konto – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona adresem e-mail Użytkownika oraz zabezpieczona hasłem dostępu;

9. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia Konta;


10. Formularz Kontaktowy –  dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem.


11. Formularz Zamówienia – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do złożenia zamówienia w Serwisie.


12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;


 
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum wymagań technicznych (system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM) oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.


3. Operator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie wysyłkowej sprzedaży Towarów.


4. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego, Formularza Rejestracyjnego lub Formularza  Zamówienia obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.


5. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą adres e-mail eurofala@eurofala.eu lub Formularza Kontaktowego. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu Serwisu winny być zgłaszane Operatorowi za pośrednictwem ww. danych kontaktowych.


6. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.


7. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.



 § 4. ZAŁOŻENIE I USUNIĘCIE KONTA


1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.


2. Rejestracja Konta i jego prowadzenie w Serwisie jest bezpłatne.


3. Użytkownik może utworzyć Konto prywatne (skierowane do osób fizycznych) albo Konto firmowe (skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania).


4. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego, w którym zamieszcza dane oznaczone jako obowiązkowe.


5. W ciągu 24h, od momentu rejestracji w Serwisie na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest informacja o konieczności potwierdzenia założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na prowadzenie Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn tj. naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa polskiego umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7 (słownie: siedmio) dniowego terminu wypowiedzenia.


6. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora na warunkach określonych w ust. 5 powyżej, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.


7. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta, w tym do hasła osobom trzecim.


8. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian, w tym ich usunięcia. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia Konta.

 

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


1. Składanie zamówienia w Serwisie jest możliwe przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu.


2. Tylko Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konto mogą składać zamówienia.


3. Klient przesyłając zamówienie, składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Wysłane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej oferty.


4. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT, jednakże nie uwzględniają kosztów dostawy.


5. Wszystkie oferowane  i dostarczane Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


6. Składając zamówienie Klient korzysta z Formularza Zamówienia, w którym wypełnia niezbędne pola, zamieszczając dane wymagane do realizacji zamówienia, na końcu potwierdza zamówienie.


7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych Towarów; sposobu dostawy, w tym adresu dostawy, sposobu płatności oraz wprowadzić dane płatnika.


8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Operatora zawierające: numer zamówienia, zamówione Towaey, wartość zamówienia i dane podane przez Klienta w procesie składania zamówienia.


9. Zamówienie realizowane jest w ciągu 1 - 3 (słownie: jeden - trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Operatora. W razie płatności za pobraniem przy odbiorze, zamówienie realizowane jest w ciągu 1 - 3 (słownie: jeden - trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora.


 
§ 6. DOSTAWA I PŁATNOŚCI


1. Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.


2. Czas realizacji dostarczenia przesyłki zależy od wybranego sposobu doręczenia.


3. Koszty dostawy wskazane są w Serwisie podczas wyboru sposobu dostawy przez Użytkownika.


4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych Towarów w Warszawie przy ulicy Szafarzy 24, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.


5. Serwis wyróżnia następujące formy płatności:


 a) przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto;

 b) pobranie przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

 c) płatność online przy pomocy systemu płatności – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia poprawnie wykonanej operacji od operatora płatności.

6. Płatności są obsługiwane przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, kod pocztowy: 30-552, KRS: 0000296790.


§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. W razie ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej, podstawą prawną rozpatrzenia reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.


2. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną:


 a) wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, dochodzi do niej w szczególności gdy rzecz:

 - nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;

 - nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;

 - nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę;

 - została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

 b) wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta Towar:

 - jest własnością osoby trzeciej;

 - jest obciążony prawem osoby trzeciej;

 - cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. W sytuacji wystąpienia wady Towaru Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od preferencji Klienta.

4. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.


5. Sprzedawca musi wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli żądanie reklamacyjne dotyczy naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny Towaru, to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.


6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.


7. Reklamacje należy zgłosić sprzedawcy w dowolnej formie np. elektronicznej na adres e-mail: eurofala@eurofala.eu lub wysłać listem na adres: ul. Szafarzy 24, 04-445 Warszawa. W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Reklamowany Towar należy odesłać na adres: ul. Szafarzy 24, 04-445 Warszawa.


8. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, podlegają zwrotowi przez sprzedawcę.



§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie sprzedawcy w formie elektronicznej na adres e-mail: eurofala@eurofala.eu lub wysłać listem na adres: ul. Szafarzy 24, 04-445 Warszawa, oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.


4. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.


5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.


6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.


7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę za zwrot środków w taki sposób.


8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.



§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.

3. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


5. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.


6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


7. Integralną część Regulaminu stanowią:


 a) załącznik nr 1 Reklamacja towaru;

 b) załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 
Załącznik nr 1 Reklamacja towaru:

 

Do:

EUROFALA Grzegorz Zyśk
ul. Szafarzy 24, 04-445 Warszawa

 
Imię, nazwisko:
Adres konsumenta:

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……… roku towar jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………...……………

………………………………………………………………………….………………………………………...…………

Wada została stwierdzona w dniu ………….. roku.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

- nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

- obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)


Z poważaniem,

 
*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 
Do:

EUROFALA Grzegorz Zyśk
ul. Szafarzy 24, 04-445 Warszawa


Imię, nazwisko:
Adres konsumenta:

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa


 

Ja ……………………………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy:

 ……………………………………………………………………………………………………………..………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy………………roku.

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

Powered by vlct.com